Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

Aan alle trouwe volgers van Kaicho Jon Bluming’s officiële International Budo Kaikan

There are no translations available.

logo_zwart

 

Dit is een bericht voor alle IBK Budoka wereldwijd, ongeacht de stijl. Het volledige bestuur van de IBK, bestaande uit zowel de Kyokushin Full Contact Karate divisie als Kyokushin Budokai All-Round Fighting divisie, zou jullie graag willen laten weten dat er enkele instructeurs zijn die beweren dat zij bepaalde bevoegdheden en concessies hebben gekregen van Kaicho Jon Bluming.

Hoewel dit op een gegeven moment in de tijdlijn misschien uit een gedeeltelijke waarheid bestond, was dit in geen geval de laatste wens van Kaicho Jon Bluming in het laatste hoofdstuk van zijn leven. Hij besloot dat hij mensen nodig had die hij daadwerkelijk kon vertrouwen, die ongeacht wat er zou gebeuren zijn filosofie en krijgskunst steeds zouden blijven voortzetten en onder geen enkele voorwaarde de personen die een verborgen agenda hadden voor macht of rijkdom. Op 2 juni 2018 had Kaicho Jon Bluming zijn laatste officiële vergadering die plaats vond bij hem thuis en waarvan een video werd gemaakt voor het geval dit in de toekomst nodig mocht blijken. Deze video toont dan ook duidelijk aan dat Kaicho nog perfect in staat was om dergelijke beslissingen te nemen. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat alle beslissingen die Kaicho op deze officiele vergadering maakte, alle eerder genomen regelingen uit het verleden automatisch vervangen. Zo besliste hij om Jan De Bruin Kancho te maken van de IBK Kyokushin Full Contact Karate divisie en Eric Van Vaerenbergh Kancho van de Kyokushin Budokai All-Round Fighting divisie. Op hetzelfde moment besliste Kancho Eric Van Vaerenbergh, met de uitdrukkelijke goedkeuring van Kaicho Jon Bluming, om zowel Hanshi Tom Madsen en Hanshi Marc Howes tot zijn speciale adviseurs te maken binnen de IBK All-Round Fighting bestuursraad. Kancho Jan De Bruin stelde eveneens met de uitdrukkelijke toestemming van Kaicho Jon Bluming bekwame adviseurs aan binnen de Kyokushin Full Contact Karate bestuursraad. Wanneer beide bestuursraden van elke divisie samen zetelen vormen zij de IBK bestuursraad. Voor alle duidelijkheid...de mandaten die gekoppeld zijn aan de functies die specifiek door Kaicho Jon Bluming werden toegekend zijn definitief en onherroepbaar. Deze uitgereikte mandaten hebben nagenoeg geen enkele verbintenis met bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld in het bezit zijn van een hogere Dan graad of eerder verworven sportieve resultaten maar eerder met de inzet en de opoffering die iemand gedurende tientallen jaren voor het algemeen belang van de IBK heeft gemaakt.

Beide Kancho's en hun adviseurs proberen de ware identiteit van Kaicho Jon Bluming's IBK te behouden en verder te ontwikkelen, maar hebben het punt bereikt waarop verschillende leden nu opzettelijk proberen de organisatie te saboteren. Om die reden heeft de IBK bestuursraad geen andere opties meer dan alle contact met deze personen te beëindigen en hun volledige informatie alsook dat van al hun volgers definitief van de officiele IBk website te verwijderen.

Osu,

IBK bestuurraadsleden
Chris Dolman
Jan De Bruin
Eric Van Vaerenbergh
Marc Howes
Tom Madsen
Bert Ruhe

To all loyal followers of Kaicho Jon Bluming’s official International Budo Kaikan

There are no translations available.

logo_zwart

 

This is a message for all IBK Budoka worldwide, regardless of style. The full board of the IBK, consisting of both the Kyokushin Full Contact Karate division and Kyokushin Budokai All-Round Fighting division, would like to lett you know that there are some instructors who claim that they have received certain powers and concessions from Kaicho Jon Bluming.

Although at some point in the timeline this might have been a partial truth, this was by no means Kaicho Jon Bluming's last wish in the final chapter of his life. He decided that he needed people whom he could actually trust, who would continue to pursue his philosophy and martial art no matter what happened, and under no circumstances the persons who had a hidden agenda for power or wealth. On June 2, 2018, Kaicho Jon Bluming had his last official meeting that took place at his home, a video was made of it should it prove necessary in the future. This video clearly shows that Kaicho was perfectly able to make such decisions. It is only natural that all decisions made by Kaicho at this official meeting automatically replace all previous arrangements made in the past. For example, he decided to make Jan De Bruin Kancho from the IBK Kyokushin Full Contact Karate division and Eric Van Vaerenbergh Kancho from the Kyokushin Budokai All-Round Fighting division. At the same time, with the explicit approval of Kaicho Jon Bluming, Kancho Eric Van Vaerenbergh decided to make both Hanshi Tom Madsen and Hanshi Marc Howes his special advisers within the IBK All-Round Fighting Board. Kancho Jan De Bruin also appointed competent advisers within the Kyokushin Full Contact Karate board with the explicit approval of Kaicho Jon Bluming. When both boards of directors of each division sit together, they form the IBK board of directors. Just to be clear ... the mandates that are linked to the functions that were specifically assigned by Kaicho Jon Bluming are final and irrevocable. These issued mandates have virtually no commitment whatsoever to certain matters, such as being in possession of a higher Dan degree or previously acquired sporting results, but rather to the commitment and sacrifice that someone has made for decades in the general interest of the IBK.


Both Kanchos and their advisors try to preserve and further develop the true identity of Kaicho Jon Bluming's IBK, but have reached the point where several members are now deliberately trying to sabotage the organization. For that reason, the IBK board has no other options than to terminate all contact with these persons and to permanently remove their complete information as well as that of all their followers from the official IBk website.


Osu,


IBK Board members
Chris Dolman
Jan De Bruin
Eric Van Vaerenbergh
Marc Howes
Tom Madsen
Bert Ruhe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To all loyal followers of Kaicho Jon Bluming’s official International Budo Kaikan

There are no translations available.

To all loyal followers of Kaicho Jon Bluming’s official International Budo Kaikan:

It is with great concern we have to notify our members of some fake information that has been brought to our attention during the last months.

Firstly, an expelled member from France, Lionel Bricnet, has created a fake IBK website (ibk.world), and is stating it is an authorised and official site.
Through this official letter we want to inform you that this is absolutely not the case. Also, Lionel Bricnet is approaching official IBK members and spreading lies and fake news to them, in the hope of getting them to join his unofficial “IBK” organization.
This includes the ridiculous statement that Kancho Eric has been hacking the ibk.nl website, and was adding his own information or the ridiculous recent fact that was published on Facebook by Lionel Bricnet that Kancho Jan would have become their new technical director.
This is completely lied! Remember that, if the information is not posted on the official ibk.nl website, or its IBK approved sites, then it is not official.
We were also told by several indignant IBK country representatives that their name was added to the fake IBK website (ibk.world) and that this happened without their knowledge and explicit permission. So check the fake IBK website (ibk.world) on a regular basis and if your name was incorrectly published there, we recommend that you take further legal action.


Secondly, there seems to be many fake certificates being given to students. Both IBK Kancho’s are afraid that students who train hard and take an exam will eventually receive false certificates. They have paid good money for a worthless piece of paper. Their certificates will not be recognized by the official IBK , so all that hard work and money is for nothing.
A degree that has not been obtained officially will also not be published online on the official IBK website. An official IBK certificate will have a copy of Kaicho Jon Bluming’s signature and will always be provided with a stamp and signature from the Kancho of the specific department Kyokushin Full Contact Karate or Kyokushin Budokai All-Round Fighting. So, please check your certificate and if it does not meet the official IBK conditions, we advise you to take further legal action.

If in doubt, please check the official IBK website. If you are contacted by anyone from the ibk.world organization, you are strongly advised to pass this information on to an IBK-official.


Nederlands 

Aan alle trouwe volgers van Kaicho Jon Bluming’s officiële International Budo Kaikan:
Het is met grote bezorgdheid dat we onze leden op de hoogte moeten stellen van bepaalde valse informatie die ons de afgelopen maanden ter kennis is gebracht.

Ten eerste heeft een uitgesloten lid uit Frankrijk, Lionel Bricnet, een nep-IBK-website (ibk.world) gemaakt en beweert dat het een geautoriseerde en officiële site is. Via deze officiële brief willen wij u informeren dat dit absoluut niet het geval is. Lionel Bricnet benadert ook officiële IBK-leden en verspreidt leugens en nepnieuws aan hen, in de hoop dat ze zich bij zijn onofficiële "IBK" -organisatie kunnen aansluiten.
Dit omvat de belachelijke verklaring dat Kancho Eric de ibk.nl-website zou hebben gehackt en er zijn eigen informatie aan zou hebben toegevoegd of het belachelijke recente feit dat op Facebook werd gepubliceerd door Lionel Bricnet dat Kancho Jan hun nieuwe technische directeur zou geworden zijn.
Dit is helemaal gelogen! Onthoud dat, als de informatie niet op de officiële website van ibk.nl of op de andere IBK goedgekeurde sites wordt geplaatst, deze niet officieel is. 
We kregen ook van meerdere verontwaardigde IBK landsvertegenwoordigers te horen dat hun naam werd toegevoegd aan de nep-IBK-website (ibk.world) en dat dit gebeurde zonder hun medeweten en uitdrukkelijke toestemming. Controleer dus op regelmatige tijdstippen de nep-IBK-website (ibk.world) en indien uw naam daar onterecht gepubliceerd werd, raden we u aan om verdere juridische stappen te ondernemen.

Ten tweede blijkt dat er heel wat nepcertificaten worden gegeven aan studenten. Beide IBK Kancho's zijn bang dat studenten die hard trainen en een examen afleggen, uiteindelijke valse certificaten overhandigd zullen krijgen. Het blijkt dat ze dan goed geld hebben betaald voor een waardeloos stuk papier. Hun certificaten worden niet erkend door de officiële IBK, dus al het harde werk dat verricht werd en het geld dat betaald werd blijkt voor niets te zijn. Een niet-officieel behaalde graad zal ook niet online worden gepubliceerd op de officiële IBK website. Een officieel IBK-certificaat bevat een kopie van de handtekening van Kaicho Jon Bluming en wordt altijd voorzien van een stempel en handtekening van de Kancho van de specifieke afdeling Kyokushin Full Contact Karate (Jan De Bruin) of Kyokushin Budokai All-Round Fighting (Eric Van Vaerenbergh). Controleer dus steeds uw certificaat en als het niet aan de officiële IBK voorwaarden voldoet, raden we u aan om verdere juridische stappen te ondernemen.

Raadpleeg bij twijfel de officiële IBK-website. Als iemand van de ibk.world-organisatie contact met u opneemt, wordt u ten zeerste aangeraden deze informatie door te geven aan een IBK-functionaris.

Osu, 

IBK board

Kaicho Jon Bluming died yesterday evening

There are no translations available.

Amsterdam 18 december 2018,


I just have received the message that last night my dear friend and Kaicho of the International Budokai Kan the man who brought Karate to Europe and who has spread it, after a longe illness died yesterday evening . 


It was an honor to be his friend and his student in All Round Karate and I am happy to work close with him for many years. 
My thoughts go out to his wife and children and want to condole them in this way!


Vanmorgen bereikte mij het bericht, dat gisteravond om 22:15 uur mijn goede vriend, onze Kaicho van de Internatinal Budokai Kan de man die het Kyokushin Karate naar Europa heeft gebracht en heeft verbreidt na een langdurig ziekbed is overleden.


Het was een eer om zijn vriend en zijn All Round Karateleerling te zijn en met hem te zeer nauw te mogen samenwerken.

Mijn gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en wil hen langs deze weg condoleren.

 

Shihan Bert Ruhe

                                                                                                    Jon Bluming 1933-2018

48404467_601900486931330_4946337393251713024_n

This is my wish that the IBK will stay as one global organisation

There are no translations available.

Osu!

 

To whom it may concern:


Many of you are aware of my health problems. Recently it has declined to the point that I felt it necessary to put together a Board for the Kyokushin Budokai All Round Fighting. This Board will take on all the required work to promote the interests of the IBK with its Budo traditions.

This is my wish that the IBK will stay as one global organisation, 

but with two distinct components, which will work together.

These components are:
Kyokushin Full Contact Karate and
Kyokushin Budokai All-Round Fighting

The IBK Board members have been personally selected by me.
The Kyokushin Full Contact Karate section is represented by Kancho Jan de Bruin.
Kyokushin Budokai All-Round Fighting section is represented by 
Kancho Eric Van Vaerenbergh, Hanshi Tom Madsen and Hanshi Marc Howes.

Any questions should be directed to the appointed members of the IBK Boards.
Or if important you can contact me.

Bear hugs,
Kaicho Jon Bluming

All Kyokushin Karate worldtournament world games of world organisations

There are no translations available.

 

All Kyokushin Karate worldtournament world games of world organisations

 

 

World_Championship_2nd_edition-1

 

All Kyokushin Karate World Tournament for Children

There are no translations available.

Dear Kaicho Jon Bluming,

Let me invite you to the II. All Kyokushin Karate World Tournament for Children, Cadet, Youth, Junior and U25 weight division knock-down kumite and Children, Cadet, Youth, Junior and Adult men – women kata. Please see the attachment for the Official Notice of the Event and poster of the tournament. 

You honor me if you forward this information to your branch chiefs, and club leaders. 

I wish you good strength and health! Osu!

Kind regards,

Sándor BrezovaiHIKO Director

rsz_fal_10

Chris Dolman now officially 10th dan All Round Fighting

There are no translations available.

Chris Dolman now officially 10th dan All Round Fighting, Kaicho bring him yesterday the certificate at Pancration Dojo.

jon_chris_10th_dan

Chris Dolman 10th Dan Kyokushin Budokai All Round Fighting

There are no translations available.

Chris Dolman 10th Dan Kyokushin Budokai All-Round Fighting.

The 17th of February 2015 was Chris his birthday, his 70th birthday.

After the many titles in Judo, Karate, Wrestling (cr Roman style and free style al least 26 times by a champ) MMA in Tokyo and Barcelona, where the whole world Judo top was, he became heavy weighth champion.

He is the first 10th Dan who still does his training every day and the first 10th Dan Budoka who does so and has his own well-known Budo school in Amsterdam.

He started together with the famous Judoka Willem Ruska, (who passed away last week) at the
Tung Jen Budo Dojo in Amsterdam with Prof Em. Jon Bluming Ph.D 10th Dan in December 1961 and later at the Prof his own Dojo in the Valkenburgerstraat in Amsterdam. Many years later, opened Chris Dolman his own Dojo Pancration in the North of Amsterdam, where he still teaches every day

We wish him all the luck in the World and a long Budo life.

Osu Kaicho.

Naamloos-1

Nomination to Kancho IBK for Kyokushin Hanshi Jan de Bruin

There are no translations available.

Nomination to IBK Kancho for Kyokushin Full Contact Karate Hanshi Jan de Bruin.

This afternoon, Jan de Bruin Hanshi was nominated by Kaicho Jon Bluming as Kancho for the Kyokushin Full Contact Karate division of the International Budo Kaikan.

This is a great honor for Jan de Bruin Hanshi, finally Hanshi Jan, is the only student who still works with Kaicho Bluming on technical and organizational matters!

Along with Chris Dolman, 9th Dan, they exercise a couple of times a month on the tatami to work on all Kihon, Kata and Kumite, to bring the technology to a higher level.

The nomination is personally approved by Kenji Kurosaki, 10th Dan Honorary President International Budo Kaikan, Kaicho Jon Bluming 10th Dan and advisors of Kaicho in cluding Chris Dolman Hanshi, 9th Dan, only for Kyokushin!

From now on, Jan de Bruin Kancho is responsible for this division within the IBK, along with Kaicho Bluming.

Kancho Jan de Bruin, congratulations on this special nomination!

Osu,

Bert Ruhe, Shihan

7th Dan Kyokushin Budokai

384993_2574673218931_1959234116_n

More Articles...

Page 1 of 2

Start
Prev
1